Ochrona prywatności

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności bankowej, a w szczególności:

 1. realizacji wzajemnych zobowiązań pomiędzy Bankiem a jego klientami, wynikających z podpisanych umów,
 2. usprawnienia komunikacji z klientami,
 3. działalności marketingowej oraz statystycznej,
 4. realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu pracy wobec osób zatrudnionych w Banku, członków  Zarządu i Rady Nadzorczej oraz członków Banku,
 5. podjęcia niezbędnych działań wobec kandydata do pracy.

Bank nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; zgoda może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania; w każdym przypadku oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawiera informację o:
  • pełnej nazwie Administratora danych i adresie jego siedziby,
  • celach i zakresie przetwarzania tych danych,
  • przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców – jeżeli administrator przewiduje udostępnienie danych,
  • prawie dostępu do treści danych i ich poprawiania,
  • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 3. jest to konieczne dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 4. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.